T. 133, S. 7 (2014)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquino Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải 3-13
Bàn thêm về ứng xử với tôn giáo và đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại Tóm tắt PDF
Hồ Tấn Sáng 14-20
Chính sách tôn giáo của Việt Nam trong bối cảnh khu vực (Qua so sánh với Hàn Quốc) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hưng 21-35

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Cơ sở hình thành tư tưởng Phật giáo Đại Thừa Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Cư 36-43
Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đối với tư tưởng và đạo đức người Khmer tỉnh Trà Vinh Tóm tắt PDF
Trang Thiếu Hùng 44-53
Trai đàn chẩn tế triều Nguyễn Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Sử 54-65
Ngũ Hành Sơn - Một trung tâm Phật giáo của Quảng Nam - Đà Nẵng thế kỷ XVII Tóm tắt PDF
Lê Xuân Thông 66-77
Tính tự trị và tự quản của làng Công giáo vùng đồng bằng Sông Hồng qua Hương ước Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quế Hương 94-108
Nhà thờ Phát Diệm - Một công trình kiến trúc Công giáo phong cách Á Đông đặc sắc Tóm tắt PDF
Lê Văn Thơ 109-116

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Công cuộc cải tổ của Giáo hoàng Francis Tóm tắt PDF
lê Phương Liên 78-85
Sự hình thành tổ chức từ thiện xã hội Công giáo trên thế giới Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hiền 86-93
Bản chất của Chủ nghĩa Islam giáo (Islamism) Tóm tắt PDF
Lương Thị Thu Hường 117-126

TIN TÔN GIÁO

Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc PDF
Lê Gia Hân 127-129


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP