T. 23, S. 5 (2003)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Immanuel Kant với các vấn đề của triết học tôn giáo Tóm tắt PDF
Lê Công Sự 3
Nhắc lại chuyện cũ: Tín ngưỡng và lí tính Tóm tắt PDF
Phùng Đạt Văn 9

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Phật giáo trong đời sống của người Khmer Nam Bộ Tóm tắt PDF
Pha An 20
Đạo Phật Tiểu thừa Khmer ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long - Chức năng xã hội truyền thống và động thái xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Nghĩa 25
Đạo Phật của người Khmer Sóc Trăng Tóm tắt
Cao Xuân Phổ 38
Vài nét về văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo của người Khmer Nam Bộ Tóm tắt PDF
Đặng Thanh An 46
Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada trong tang ma của người Khmer Tóm tắt
Nguyễn Mạnh Cường 51
Tìm hiểu quá trình truyền bá Kitô giáo vào các dân tộc thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Diệu 57
Khía cạnh tâm lí trong hành vi xưng tội của người Công giáo Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Đức, Lê Minh Thiện 65

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Giải đáp mấy câu hỏi về Phật giáo Tóm tắt PDF
Lê Huy 71


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP