T. 42, S. 6 (2006)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đạo pháp và Dân tộc Tóm tắt PDF
Thích Thanh Tứ 3
Sự phân rã của tín ngưỡng với mê tín Tóm tắt PDF
Đới Thần Kinh 6
Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa Tóm tắt PDF
Vũ Văn Hậu 10

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Bài kệ duy nhất của Thiền sư Quảng Nghiêm Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 16
Phật giáo ở Khánh Hòa và những danh lam cổ tự Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Lý 20
Lễ hội Vía Bà ở Tháp Bà, Nha Trang và những truyền thống Hindu giáo Tóm tắt PDF
Ngô Văn Doanh 27
Về hình tượng Lokesvara (Bồ Tát) trong nghệ thuật điêu khắc Chămpa Tóm tắt PDF
Bá Trung Phụ 33

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Vài nét về Phật giáo tại Đài Loan Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Ngọc 37
Ảnh hưởng của Chính Thống giáo tới Saman giáo của người Buriat ở Liên bang Nga Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 43
Đặc điểm của các phong trào phục hưng Islam giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình 50

GIỚI THIỆU SÁCH

Văn bản học Tâm Kinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Hinh 58

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Biểu tượng Hoa Sen trong đạo Phật Tóm tắt PDF
Thích Đức Nghiệp 66

TIN TÔN GIÁO

Tin tháng 12 Tóm tắt PDF
Hoàng Chung 68
Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo năm 2006 Tóm tắt PDF
Hoàng Chung 69


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP