T. 147, S. 9 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đối thoại liên tôn giáo trong điều kiện mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghị 3-14
Đối thoại liên tôn giáo từ góc nhìn của một tín hữu Cao Đài Tóm tắt PDF
Lê Anh Dũng 14-30
Hội Chư bà của Phật giáo nhìn từ lý thuyết vốn xã hội (Nghiên cứu trường hợp chùa Ngọc Tân, Yên Sở, Hòa Đức, Hà Nội) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng 31-42

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Tính nhân văn trong tư tưởng Karma - Samsara của Phật giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Hùng Hậu 43-48
Văn bia chùa thời Trần Tóm tắt PDF
Đinh Khắc Thuân 49-58
Nhận diện niềm tin xã hội của tín đồ Công giáo tại Hà Nội và Ninh Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Ngọc 59-75
Sự hội nhập Phật giáo và tục thờ cúng truyền thống trong gia đình, dòng họ người dân Hà Nội từ 1986 đến nay Tóm tắt PDF
Vũ Đức Chính 98-107
Xu hướng biến đổi của sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên Tóm tắt PDF
Phan Nhật Trinh 108-118
Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với phong tục, tậ quán và lối sống của người Việt thời kỳ Ly-Trần... Tóm tắt PDF
Phan Nhật Huân 119-132

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Giải quyết xung đột tôn giáo - sắc tộc ở miền Nam Thái Lan Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quang 76-84
Khái quát tư tưởng và phong trào tiêu biểu của một số trào lưu Islam giáo Tóm tắt PDF
Lương Thị Thu Hường 85-97


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP