T. 157, S. 7 (2016)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam dưới góc nhìn Tôn giáo học: 25 năm nhìn lại (1991-2016) Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 3-33
Giải lãnh thổ hóa tâm thức và tái kiến tạo cấu hình xã hội trong bối cảnh tôn giáo ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc 34-46
Tìm hiểu vai trò của ý thức trong Duy thức học Phật giáo Tóm tắt PDF
Dương Đình Tùng 47-62

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Ý nghĩa và giá trị của khoan dung Phật giáo trong đời sống người Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thơ, Hoàng Văn Chung 63-76
“Tâm” trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Hùng 77-96
Phật học Viện Hải Đức Nha Trang với cuộc vận động của Phật giáo Miền Nam năm 1963 Tóm tắt PDF
Lê Cung, Nguyễn Trung Triều 97-106
Hoạt động Caritas tại Giáo phận Kon Tum Tóm tắt PDF
Đặng Luận 107-119
Tục thờ Thiên Hậu ở làng Minh Hương và quá trình tiếp biến văn hóa (Trường hợp xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoa Lý 120-138
Việc dùng bùa của người Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Thuật 139-152

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Đặc điểm tư duy của người Ấn Độ cổ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hùng Hậu 153-159


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP