T. 158, S. 9&10 (2016)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Trở lại vấn đề tôn giáo và tính hiện đại Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Hưng 3-26
Tâm linh và ma thuật: Tìm kiếm an ninh tinh thần trong giao thông ở Việt Nam đương đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Hựu 27-44

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Phật giáo với triết lý, tư tưởng đạo đức các vương triều Lý - Trần Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hảo 45-60
Vai trò “tiên phong” của Hòa thượng Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam trong những năm 1920-1945 - Qua tài liệu lưu trữ Tóm tắt PDF
Ninh Thị Sinh 61-76
Ảnh hưởng của giá trị Công giáo ở Việt Nam tới cá nhân, gia đình, cộng đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 77-114
Ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống gia đình trẻ vị thành niên ở Anh quốc: Nghiên cứu quan điểm của giới trẻ và cha mẹ Tóm tắt PDF
Lê Văn Tuyên dịch Jan Horwath 115-141
Thờ cúng việc lề trong gia đình, dòng họ người Việt ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Đoài 142-155
Xu hướng thích ứng phong thủy về nhà ở của người Việt tại các khu đô thị mới ở Hà Nội hiện nay Tóm tắt PDF
Trương Thị Thúy Hà 156-166


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP