T. 58, S. 4 (2008)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Hồ Chí Minh với việc vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Đại Nghĩa 3
Từ ngày Quốc tế khoan dung, suy nghĩ về tính khoan dung của tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lữ 8

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Nhìn lại tiến trình thống nhất Phật giáo Việt Nam trong thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Nguyễn Đại Đồng 14
Giáo dục ý thức pháp luật - cơ sở quan trọng đảm bảo cho các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với lợi ích dân tộc Tóm tắt PDF
Lê Văn Đính 22
Đạo Tin Lành và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực xã hội ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Hồ Tấn Sáng 30
Ảnh hưởng của đạo Tin Lành với thiết chế xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nam 36
Tính đặc sắc Nam Bộ và truyền thống văn hóa Việt Nam qua một dòng tôn giáo Tóm tắt PDF
Đặng Thế Đại 43
Vài nét về tín ngưỡng của người Ba Na Tóm tắt PDF
Trung Thị Thu Thủy 53

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Các tôn giáo ở Tây Tạng Tóm tắt PDF
Per Kvaerne 59
Sự sáng thế trong Rig Veda hình thức đầu tiên của Hindu giáo Tóm tắt PDF
Trần Thị Hà 67

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Quan hệ tính giao và nghi thức tôn giáo Tóm tắt PDF
Mộng Đắc 69

GIỚI THIỆU SÁCH

Giới thiệu sách Tóm tắt PDF
Lê Gia Hân 71


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP