T. 75, S. 9 (2009)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Mối quan hệ giữa chính trị với tôn giáo - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Ngô Hữu Thảo 3
"Học đạo" và "Học đời" Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 8
Đạo Phật - Đạo Con người Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Thịnh 13

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Tinh thần xuất thế của Phật giáo Việt Nam đầu thế kỉ XIV qua tư tưởng giải thoát của Huyền Quang Tóm tắt PDF
Lê Thị Lan 16
Đại giới đàn Quán Sứ năm 1939-1940 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Phương (Thích An Hương) 20
Nhân tố Phật giáo trong cuộc đấu tranh làm chủ thành phố 76 ngày đêm của nhân dân Đà Nẵng (từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1966) Tóm tắt PDF
Trần Thúy Hiền 26
Cơ sở tồn tại và gắn bó của Phật giáo trong đời sống người dân Cà Mau Tóm tắt PDF
Đỗ Lan Hiền 32
Tổ chức xứ, họ đạo ở Giáo phận Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Toàn 37

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Về "Tam giáo Đồng Nguyên" ở Trung Quốc Tóm tắt PDF
Mai Thanh Hải 45

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Quy y Tam Bảo Tóm tắt PDF
Lê Gia Hân 67
Khái niệm về tín ngưỡng thông linh Tóm tắt PDF
Dũ Lan Lê Anh Dũng - Huệ Khải 69

GIỚI THIỆU SÁCH

Giới thiệu sách - Tôn giáo Mỹ đương đại (Tác giả: Lưu Bành, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2009 Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 73

TIN TÔN GIÁO

Bàn thêm về sự phân kì lịch sử Phật giáo từ khởi thủy đến giai đoạn Lý - Trần Tóm tắt PDF
Thích Thông Thức 54
Về vụ án mục sư Tin Lành Tony Alamo thuộc giáo phái Alamo Christian Ministries ở Hoa Kỳ Tóm tắt PDF
PV Tuấn Linh 64
Tin Tôn Giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thuyên 75


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP