T. 73, S. 7&8 (2009)

Mục lục

Articles

10 năm Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 26/8/1999 - 26/8/2009 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 3

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Mối quan hệ tôn giáo và chính trị - Những vấn đề lí luận và mô thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 7
Nhìn lại quan niệm của C. Mác về tôn giáo trong Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen - Lời nói đầu Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Kim Hoa 14
Friedrich Max Muller và đóng góp của ông trong Dẫn luận tôn giáo học Tóm tắt PDF
Trần Anh Đào 20

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Sự hậu thuẫn của Phật giáo đối với Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại bàn đàm phán Paris (1969 - 1973) Tóm tắt PDF
Lê Cung 29
Vai trò của phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Miền Bắc đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 38
Tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn thị Minh Ngọc 42
Buổi đầu truyền bá Công giáo vào vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Đặng Luận 50
Vai trò của thầy cúng trong đời sống văn hóa tinh thần và sự phát triển của người Dao Họ ở Lào Cai Tóm tắt PDF
Phạm Văn Dương 57
Lễ hội Rija - Tín ngưỡng Phồn thực của người Chăm ở Trung Bộ Tóm tắt PDF
Bá Trung Phụ 65
Chính sách cấm đạo của triều Nguyễn trong bối cảnh khu vực: Qua so sánh với Triều Tiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hưng 73

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Vấn đề tự do tôn giáo trong xã hội Hoa Kỳ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 84
Những đóng góp của đạo Tin Lành trong quá trình truyền giáo vào Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (tiếp theo kì trước) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà 95
Con đường đối thoại của Vatican qua 4 năm dưới triều Giáo hoàng Benedicto XVI Tóm tắt PDF
Phạm Huy Thông 103
Về cộng đồng Islam giáo ở Philippine - Người Moro Tóm tắt PDF
Ngô Văn Doanh 108

TIN TÔN GIÁO

Bạo loạn ở Tân Cương phải chăng là mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo? Tóm tắt PDF
Trần Nghĩa Phương 117
Tôn giáo và Chủ nghĩa Xã hội Tóm tắt PDF
NCTG Thanh Hằng 122
Viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô Tóm tắt PDF
Trần Văn Khả 127
Thêm một luận án tiến sĩ Triết học chuyên ngành tôn giáo học được bảo vệ thành công Tóm tắt PDF
PV PV 137
Giáo hoàng Benedicto XVI tiếp Tổng thống Hoa Kỳ - Barack Obama Tóm tắt PDF
PV PV 138
Mộ của hai Thánh Phêrô và Phaolô qua các cuộc khai quật khảo cổ học Tóm tắt PDF
PV PV 138
TỔNG MỤC LỤC 10 NĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO Tóm tắt PDF
NCTG NCTG 140


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP