Chi tiết về Tác giả

An, Đặng Đức Hà Nội

  • T. 49, S. 7 (2007) - THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO
    Trở lại tìm hiểu về danh tính của Đức Thánh tổ Không Lộ được tôn thờ ở chùa Trần Quang - Hành Thiện (chùa Keo dưới)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP