Chi tiết về Tác giả

Alain Garay, Alain OSCE, Paris

  • T. 55, S. 1 (2008) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Các vấn đề về thuế và tài chính liên quan đến tôn giáo
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP