Chi tiết về Tác giả

Bá Thâm, Hồ Tp. Hồ Chí Minh

  • T. 142, S. 4 (2015) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và triết học
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP