Chi tiết về Tác giả

Bá Thâm, Hồ Viện Nghiên cứu Xã hội

  • T. 56, S. 2 (2008) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Con người là một tiểu vũ trụ, con người sinh thái, con người tâm linh
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP