Chi tiết về Tác giả

Anh Vân, Huỳnh Thị Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

  • T. 137, S. 11 (2014) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Cải cách của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát thế kỷ XVIII và con đường đến với Nho giáo ở Đàng Trong
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP