Chi tiết về Tác giả

Bá Trình, Lê Institute of Religious Studies

  • T. 98, S. 8 (2011) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Vận dụng quan điểm tôn giáo của Hồ Chí Minh để xây dựng khối Đại Đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP