Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Nguyễn Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Hà Nội

  • T. 151, S. 1 (2016) - TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI
    Nữ thần Saraswati (Benzaiten) ở Nhật Bản - Quá trình hình thành, phát triển và bản địa hóa
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP