Chi tiết về Tác giả

An Na, Phùng Institute of Religious Studies

  • T. 100, S. 10 (2011) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Lại bàn về ảnh hưởng của Tôn giáo đến tư duy của người Việt.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP