Chi tiết về Tác giả

Anh Tú, Phan Đại học Khoa học xã hội&nhân văn Tp. HCM

  • T. 131, S. 5 (2014) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Khmer ở Nam Bộ: Nhìn từ Sinh thái học Phật giáo
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP