Chi tiết về Tác giả

Anh Tú, Phan Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  • T. 145, S. 7 (2015) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Ảnh hưởng của việc thờ cúng Phra Phrom và Nang Kwak ở Nam Bộ trong bối cảnh giao lưu khu vực
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP