Chi tiết về Tác giả

Anand, Suwanna Sahta Đại học Chulalongkorn Bangkok

  • T. 39, S. 3 (2006) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Những suy tư về vấn đề công nghệ, lí trí và các giá trị nhân văn của Phật giáo
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP