Chi tiết về Tác giả

Anh, Thái Văn Học viện Khoa học xã hội

  • T. 155, S. 5 (2016) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Một số nhân tố của Phật giáo Việt Nam góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của người dân Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP