Chi tiết về Tác giả

Anh Đào, Trần Viện Nghiên cứu Tôn giáo

  • T. 69, S. 3 (2009) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Tín ngưỡng của người An Nam qua nhãn quan nhà nghiên cứu Trung Hoa Dương Thành Chi
    Tóm tắt  PDF
  • T. 73, S. 7&8 (2009) - TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
    Friedrich Max Muller và đóng góp của ông trong Dẫn luận tôn giáo học
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP