Chi tiết về Tác giả

An, Vi Văn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; VASS;

  • T. 162, S. 5&6 (2017) - TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
    Yếu tố ma thuật trong cách chữa bệnh của người Thái ở Nghệ An (Dân gian và hiện tại)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP