Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Thị Cẩm Mai

Tóm tắt


Giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho học sinh (HS) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của HS. Bài viết trình bày kết quả đánh giá của cán bộ quản lí (CBQL) về hiệu quả biện pháp quản lí GDĐĐ tại các trường trung học phổ thông (THPT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí GDĐĐ HS, như: tăng cường vai trò chủ đạo trong nhà trường, phối kết hợp thường xuyên với gia đình HS, thực hiện xã hội hóa công tác GDĐĐ HS một cách có hiệu quả…

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100