Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đa dạng hóa các hình thức đào tạo và loại hình trường lớp – một hiện thực sinh động của xã hội hóa giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh (1996 – 2010)

Nguyễn Gia Kiệm

Tóm tắt


Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) là đô thị có số dân nhập cư đông, dẫn đến sự gia tăng dân số nhanh. Vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu học tập cho nhân dân là nhiệm vụ nặng nề đối với ngành giáo dục (GD) TPHCM trong điều kiện ngân sách dành cho GD còn hạn chế. Với việc đa dạng hóa các loại hình trường lớp trong thực hiện xã hội hóa (XHH) GD, ngành GD Thành phố (TP) đã giải quyết được mâu thuẫn giữa nhiệm vụ GD và khả năng ngân sách, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân Thành phố.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100