Tạp chí Khoa học, S. 45 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành lập cartogram phục vụ giáo dục thiên tai trong chương trình Địa lí trung học phổ thông

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Văn Luyện, Trần Thị Liên, Phạm Đỗ Văn Trung

Tóm tắt


Những năm gần đây, thiên tai ở Việt Nam diễn ra ngày càng khốc liệt và gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Tuy nhiên, kiến thức về thiên tai cũng như ý thức về phòng chống thiên tai của người dân nói chung và học sinh nói riêng còn chưa cao, điều này cũng góp phần làm tăng những thiệt hại do thiên tai gây ra. Do đó, giáo dục về thiên tai là vấn đề cần thiết hiện nay. Bài viết giới thiệu việc thành lập cartogram phục vụ giáo dục thiên tai cho học sinh trung học phổ thông.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100