Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góp phần nghiên cứu về đa dạng thành phần loài cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM

Tống Xuân Tám, Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Thị Hà

Tóm tắt


Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) Cần Giờ, TPHCM có 178 loài cá, thuộc 111 giống, 56 họ, 19 bộ. Trong đó có 13 loài cá nuôi làm thực phẩm; 16 loài cá nuôi làm cảnh; 3 loài có giá trị làm thuốc; 9 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Bổ sung cho công trình nghiên cứu trước đây 45 loài, 39 giống, 18 họ, 5 bộ. Khu hệ cá ở hệ sinh thái RNM Cần Giờ có quan hệ khác nhau với khu hệ cá phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu hệ cá biển Vũng Tàu và khu hệ cá nội địa Cà Mau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100