Tạp chí Khoa học, S. 28 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi qua đánh giá của phụ huynh

Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Kết quả thống kê cho thấy, số lượng trẻ rất biếng ăn và khá biếng ăn chiếm tỉ lệ khá cao (54,58%) - hơn một nửa trong tổng số mẫu khảo sát. Con số này chứng tỏ rằng, tình trạng trẻ biếng ăn đáng quan tâm. Trong số sáu biểu hiện của biếng ăn, biểu hiện về thời gian ăn là thường gặp nhất (ĐTB = 2,15), thứ hai là ăn không đủ lượng thức ăn cần thiết (ĐTB = 2,06), thứ ba là những hành vi né tránh (ĐTB = 1,80), thứ tư là những phản ứng sinh lí trực tiếp (ĐTB = 1,55), thứ năm là bộc lộ những cảm xúc tiêu cực (ĐTB = 1,53) và cuối cùng là những hành vi chống đối (ĐTB = 1,45). Trong số sáu biểu hiện đó, có năm biểu hiện là “thỉnh thoảng” xảy ra và một biểu hiện rất ít khi xảy ra.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100