Tạp chí Khoa học, S. 57 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng một số phần mềm trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Hồng Đức

Nguyễn Thị Hà Lan

Tóm tắt


Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học (GDH) trong trường sư phạm, vấn đề nghiên cứu ứng dụng của một số phần mềm trong dạy học môn GDH cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục mầm non (GDMN) sẽ tạo nên môi trường học tập hiện đại, các tư liệu học tập sinh động, thực tiễn; từ đó nâng cao hứng thú, tính tích cực học tập và hiệu quả dạy học môn GDH trong trường sư phạm hiện nay. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100