Tạp chí Khoa học, S. 2(80) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về quản lí lĩnh vực xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Huỳnh Bích Phương

Tóm tắt


Lĩnh vực xã hội là một trong những lĩnh vực trọng yếu nhất của một quốc gia, nó hầu như bao trùm mọi mặt của đời sống xã hội, quan hệ trực tiếp đến lợi ích của từng con người và các cộng đồng người trong xã hội. Vì vậy, việc giải quyết tốt vấn đề quản lí lĩnh vực này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, vấn đề quản lí lĩnh vực xã hội ở Việt Nam cũng cần đảm bảo sự thống nhất giữa hệ thống các chính sách xã hội với việc tổ chức thực hiện trong thực tiễn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100