Tạp chí Khoa học, S. 12(90) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của sự pha tạp Ni đến các đặc trưng của vật liệu nano LaFe1-x NixO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Anh Tiến, Lê Thị Hạnh

Tóm tắt


Vật liệu nano LaFe1-xNixO3 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa thông qua giai đoạn thủy phân các cation La(III), Fe(III) và Ni(II) trong nước nóng (t°>90°C). Kết quả phân tích sản phẩm bằng các phương pháp XRD, TEM, VSM cho thấy, sự pha tạp Ni(II) trong mạng tinh thể LaFeO3 không chỉ ảnh hưởng đến các đặc trưng cấu trúc, mà còn ảnh hưởng đến các giá trị đặc trưng từ tính của chúng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100