Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Thái Hoàng
Điện thoại: 0899150077
Email: tapchi@vanlanguni.edu.vn

Hỗ trợ

Vu Anh Tuan
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429