Tạp chí Luật học, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình luận hương ước theo giác độ luật hợp đồng

PHẠM QUANG HUY

Tóm tắt


Trên cơ sở khái niệm hợp đồng, hợp đồng cộng đồng và đối chiếu, so sánh với nội dung, hình thức của hương ước, bài viết bình luận và đưa ra một số kiến nghị về việc soạn thảo hương ước hiện đại. Bên cạnh đó, tác giả cũng bình luận một số nội dung liên quan đến pháp luật hợp đồng Việt Nam hiện hành.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522