Tạp chí Luật học, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Consideration” theo pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ

PHẠM Quang Huy

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích khái niệm "consideration" theo pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ và bình luận một số nội dung liên quan của pháp luật hợp đồng Việt Nam hiện hành, bài viết đưa ra một số lưu ý về "consideration" trong giao kết hợp đồng với đối tác Hoa Kỳ. 
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522