Tạp chí Luật học, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài viết làm rõ quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 về nghĩa vụ trao đổi nội dung quan điểm mà các bên trong tranh chấp cần phải thực hiện trước khi sử dụng đến cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc, đồng thời phân tích một số

Nguyễn Hoàng Minh

Tóm tắt


Công ước; đánh giá; Luật biển năm 1982; nghĩa vụ; trao đổi quan điểm.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522