Tạp chí Luật học, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

Trần Phương Thảo

Tóm tắt


Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự là một nội dung quan trọng trong pháp luật tố tụng dân sự, nhằm làm cho quyền bình đẳng của đương sự chắc chắn được thực hiện trong thực tế. Bài viết tập trung nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa; cơ sở lí luận và những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522