Tạp chí Luật học, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền của người lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Công Giao

Tóm tắt


Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò của việc bảo vệ quyền của người lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân của việc gia tăng những rủi ro với người lao động yếu thế; phân tích thực trạng pháp luật về vấn đề này ở nước ta; đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm quyền của người lao động yếu thế trong bối cảnh hiện nay, như: sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về: thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, quyền công đoàn; tiến hành các biện pháp thúc đẩy thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật lao động ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các biện pháp tăng cường bảo vệ các quyền của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522