Tạp chí Luật học, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền tự do hợp đồng trong tình huống “hoàn cảnh thay đổi cơ bản”

Nguyễn Thị Thu Trang

Tóm tắt


Quyền tự do hợp đồng là một trong các quyền kinh tế của con người. Dưới góc nhìn so sánh, bài viết nghiên cứu quyền thoả thuận thay đổi nội dung hợp đồng trong tình huống “hoàn cảnh thay đổi cơ bản” của pháp luật Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và pháp luật quốc tế với pháp luật hợp đồng Việt Nam để thấy được sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, bài viết đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 420 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 về “Thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản” với các nội dung liên quan tới: mục đích hợp đồng không còn tồn tại, thẩm quyền của trọng tài và quyền thoả thuận thay đổi nội dung hợp đồng của các bên.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522