Chi tiết về Tác giả

Ánh Tuyết, Đào

  • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và việc hoàn thiện pháp luật dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522