Chi tiết về Tác giả

Công Hiệp, Đậu

 • S. 7 (2016) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Lịch sử ngành công tố Hoa Kỳ và gợi mở một số vấn đề lí luận về quyền công tố
  Tóm tắt
 • S. 4 (2017) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Cải cách dân chủ của Cleisthènes ở Athènes cổ đại và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt
 • S. 10 (2017) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Những giá trị cơ bản của Hiến pháp Bhutan và bài học đối với Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 2 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Lí thuyết “nhà nước tối thiểu” và một số vấn đề về chức năng của Nhà nước Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt
 • S. 8 (2018) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Quyền im lặng trong tư pháp hình sự Hoa Kỳ thông qua hai án lệ mới nhất
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522