Chi tiết về Tác giả

Bích Thảo, Bùi

  • S. 2 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Sự tham gia và việc thực hiện khuyến nghị của Việt Nam trong cơ chế rà soát định kì phổ quát của Liên hợp quốc
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522