Chi tiết về Tác giả

Anh Dũng, Hoàng

  • S. 9 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522