Chi tiết về Tác giả

Anh Vũ, Kiều

  • S. 10 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Pháp luật về nhận diện giao dịch giữa công ti đại chúng với người có liên quan - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522