Chi tiết về Tác giả

BÌNH NHƯỠNG, LƯU

  • S. 2 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của bổ trợ tư pháp trong thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522