Chi tiết về Tác giả

Hải Đăng, Mai

  • S. 10 (2017) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
    Pháp luật Nhật Bản, Trung Quốc về ô nhiễm không khí và gợi ý chính sách đối với Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522