Chi tiết về Tác giả

HẰNG HÀ, NGUYỄN

  • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thẩm quyền đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các quan hệ pháp luật
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522