Chi tiết về Tác giả

Anh Đức, Nguyễn

 • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Quản lí nhà nước về quyền lập hội và việc hoàn thiện Dự thảo Luật về hội ở Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư nước ngoài khi thực thi Hiệp định thương mại tự do ở Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 8 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Quyền tự do lập hội, hội họp của người lao động Việt Nam trước yêu cầu từ các hiệp định thương mại tự do
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522