Chi tiết về Tác giả

Hải Yến, Nguyễn

  • S. 7 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thực trạng pháp luật về xử lí nợ xấu của tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị hoàn thiện
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522