Chi tiết về Tác giả

HỒNG NHUNG, TRẦN

  • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bảo vệ trật tự, an ninh làng xã trong h¬ương ư¬ớc thế kỉ XVII - XIX và những giá trị kế thừa
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522