Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Trần

 • S. 10 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Tính hợp lí của thời hạn tố tụng dân sự
  Tóm tắt
 • S. 1 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước bằng phương thức trọng tài quốc tế trong khuôn khổ ASEAN
  Tóm tắt
 • S. 12 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Quyền được xét xử bởi một toà án độc lập, khách quan, theo một thời hạn hợp lí trong tố tụng dân sự
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522